Elinks

Curs llengua catalana nivell D (Ed. Castellnou)

Any:
2005
Categories:
Altres
Generes:
Educatiu
Descripció:
Mida llibre: 76,6 MB. - Mida solucionari: 8,4 MB

Aquest llibre s'adreça a totes aquelles persones que desitgen superar el Nivell D de la Junta Permanent de Català que expedeix la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, és a dir, un nivell de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits).

Els autors i les autores hem elaborat el llibre a partir de les programacions oficials que ha establert l'Escola d'Administració Pública. Es pretén que l'alumnat assoleixi una competència plena, un nivell avançat en el domini de la llengua, el qual, a més de l'aprofundiment en l'ús pràctic, inclou necessàriament l'estudi teòric de l'estructura i de l'ús lingüístic.

Per tal de facilitar als alumnes la preparació del certificat, hi hem volgut aplegar un material teòric i pràctic complet i, al mateix temps, autosuficient, tant per a les persones que assisteixen a cursos com per a totes aquelles que es preparin pel seu compte. Pensant sobretot en aquests darrers, hem elaborat un solucionari de tots els exercicis i activitats del manual.

El llibre consta de dotze unitats, cadascuna de les quals conté els cinc apartats següents:

1. Comprensió i expressió escrites. S'hi presenten diferents tipus de textos a fi de fer-ne una lectura analítica i servir de base per a altres activitats que comporten una reflexió formal: síntesis dels textos, preguntes de comprensió, etc.

2. Expressió escrita. A partir d'explicacions, exemples i activitats diverses s'analitzen les propietats textuals: l'adequació, la coherència, la cohesió... per tal d'assolir una expressió escrita analítica en què s'usin els mecanismes de cohesió adequats i hi hagi una selecció conscient dels diversos trets que caracteritzen els quatre factors del registre.

3. Coneixements pràctics i teòrics del sistema lingüístic. S'hi exposen els coneixements de fonètica i ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic que l'alumnat ha d'assolir. Pel que fa a fonètica i ortografia hi ha un aprofundiment de les regles generals i particulars de les excepcions, i es treballa des de la primera unitat la transcripció fonètica. Quant a sintaxi i morfologia, cal destacar l'estudi de l'estructura de la llengua mitjançant anàlisis sintàctiques dels diferents tipus de frases. Referent al lèxic, cal tenir-ne un coneixement ampli per poder expressar-se oralment i per escrit amb correcció, varietat i precisió.

4. Marc sociolingüístic i històric de la llengua. S'hi presenten els coneixements que cal tenir sobre l'origen, la història i la situació actual de la llengua, i també sobre les seves varietats i els seus registres.

5. Expressió oral. Es proposen exercicis similars als que hi ha habitualment a les proves de la Junta: lectura en veu alta i proposta d'expressió oral en situacions formals.

Al final de cada unitat es posen a l'abast de l'usuari diferents textos literaris escollits per tal que, si encara no ho ha fet, s'animi a llegir els nostres clàssics i, a més de gaudir de la lectura, ampliï i millori l'ús de la llengua.

A més, hi ha tres annexos que completen el llibre: un model de prova perquè l'alumnat pugui comprovar si ha assolit el nivell, un annex que inclou un esquema cronològic de la literatura catalana i un vocabulari de llengua medieval.

Agrairem a tots els qui facin ús d'aquest manual els suggeriments i les crítiques que ens ajudin a millorar-ne futures edicions.

Els autors i les autores.
Font Format Nom Idioma Any Afegit
Curs llengua catalana nivell D (Ed. Castellnou) 2005 2010-02-16 20:21:49

Última actualització Thursday 28th of June 2018 01:03:32 AM.